Podmienky ochrany osobných údajov

 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je:
JML Fitness Line, s.r.o., Velíková 180, 763 14 Zlín - Velíková
IČ: 27692582 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:
E-mail:
Telefón: +420 577 914 505


1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ účely spracovania osobných údajov

 

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

3. účely spracovania osobných údajov

 

3.1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť i jej zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a plnenie ďalších marketingových aktivít.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 15 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru (služieb) realizáciu platieb na základe zmluvy, zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

5.3. Prevádzkovanej služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby:

Google Analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"
Zboží.cz - zaznamenáva konverzie nákupu a email
Sklik - zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info @ jml-zlin.cz

6.3. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17. 5. 2018